Saulkrastu vidusskolā strādā atbalsta komanda, kuras darbības pamatā ir kompleksa pieeja problēmai, lai bērna problēmas varētu skatīt veselumā

Atbalsta komandas vadītāja:

Sociālais pedagogs ANNA PLAUČA, tel Nr. 26188743

Galvenais darbības mērķis – 

sniegt vispusīgu atbalstu izglītojamajiem viņu vecākiem, skolas darbiniekiem.

 

Galvenie darbības virzieni

1.    Iespējamo mācību grūtību un uzvedības traucējumu rašanās cēloņu izpēte (krīzes situācijas, vardarbība, mācīšanās traucējumi, psihiskās attīstības aizture, garīgās attīstības traucējumi);

2.    Problēmu risināšanas ceļu meklēšana, sastādot konkrētu rīcības plānu;

3.    Atbalsta personāla palīdzība izglītojamajam  un vecākiem.

 

Atbalsta personāla sadarbības komanda

Direktora vietnieks izglītības jomā Oksana Vanaga

Direktora vietnieks izglītības jomā Astrīda Dineviča

Speciālais pedagogs, logopēds Evija Puga

Pedagoga palīgs Alisa Vedjaševa

Logopēds Dagnija Gurtiņa

Skolas māsa Inese Staņa-Vīksna

Izglītības psihologs Ingūna Rodzeviča