Saulkrastu vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma kods 31011011, licences Nr.1362, izsniegta 2010.gada 2.februārī un derīga uz nenoteiktu laiku. 
 
Pamatizglītības programma, kods 21011111, licences Nr.V-7629 izsniegta 2014.gada 31.oktobrī un derīga uz nenoteiktu laiku.
 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611, licences Nr.V-7630, izsniegta 2014. gada 31. oktobrī un derīga līdz 2017.gada 31. jūlijam. 
 
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, programmas kods 21015911, licences Nr.V-7622, izsniegta 2014.gada 23. oktobrī un derīga uz nenoteiktu laiku.